Hủy đăng ký các dịch vụ trả phí

Nhập 5 chữ số đầu tiên và 3 chữ số cuối của số thẻ mà bạn muốn xóa khỏi tài khoản của mình.

Chúng tôi muốn thông báo cho bạn về việc chuyển tiền

Cho phép